Facebook Twitter

Veelgestelde vragen over jou en de buren

Veelgestelde vragen over jou en de buren


Wat zijn de veelgestelde vragen over jou en de buren?

Wij hebben ze voor je op een rij gezet:
 

 

Hoeveel hinder moet ik van mijn buren accepteren?

Een eigenaar mag op zijn terrein en in zijn woning doen en laten wat hij wil. Dit kan met zich meebrengen dat de eigenaar door het gebruik van zijn woning de buren hindert, bijvoorbeeld door muziek te draaien. Of wat te denken van de bouwvakkers die vroeg in de ochtend aan de slag gaan met een verbouwing. Het is niet prettig voor de buren maar normale hinder moeten zij accepteren. Hiertegen kan niets worden ondernomen. Als de hinder ‘onrechtmatig’ wordt, schiet de wet te hulp. In de wet is namelijk geregeld dat buren elkaar geen onrechtmatige hinder mogen toebrengen. Hierbij kan worden gedacht aan het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen en het ontnemen van licht of lucht. Als deze hinder naar ‘algemene maatschappelijke normen’ onaanvaardbaar is en partijen er samen niet uitkomen, dan zal de rechter moeten beslissen. Degene die naar de rechter stapt, moet bewijzen dat de hinder het normale te boven gaat. Dit is vaak moeilijk te bewijzen. Als de buurman namelijk weet dat je een rechtszaak tegen hem aanspant, zal hij natuurlijk tijdelijk zijn hinderlijke gedrag staken. Het is daarom belangrijk om voordat je naar de rechter stapt een ‘dossier’ op te bouwen. Verzamel zoveel mogelijk schriftelijke bewijsstukken over het wangedrag van je buurman.
 

Er hangen takken van de eikenboom van de buurman boven mijn erf. De eikels die uit die takken vallen, vernielen mijn juist aangelegde gazon. Mag ik die takken snoeien?

De wet bepaalt dat bomen niet binnen twee meter van de erfgrens mogen staan. Voor struiken en heggen geldt een afstand van een halve meter. Als de boom van jouw buurman te dicht op de erfgrens staat, dan kan je de buurman daar (schriftelijk) op aanspreken. Gaat het om een boom die er twintig jaar of langer staat, dan kan je de verwijdering van de boom niet meer eisen. Er is dan namelijk sprake van verjaring. Voor bomen die niet hoger zijn dan de ‘scheidsmuur’ tussen de twee erven, geldt de twee-meter-eis overigens niet. De overhangende takken van de boom van de buurman moeten in principe door de buurman zelf worden gesnoeid als je hem daarop aanspreekt. Pas als de buurman geen gehoor geeft aan jouw verzoek, dan mag je zelf de snoeischaar ter hand nemen.
 

Mijn buurman kan vanaf zijn balkon in mijn tuin kijken. Er stond eerst een boom die het zicht belemmerde maar die is onlangs met de storm omgewaaid. Ik lig nu niet meer op mijn gemak te zonnen in de tuin. Mag de buurman wel een balkon hebben aan de kant van mijn huis?

Het uitzicht op het naburige erf is aan regels verbonden. Het burenrecht kent namelijk een regel die de visuele privacy beschermt. Men mag niet binnen twee meter vanaf de grens van het naastgelegen erf vensters of andere muuropeningen, balkons of soortgelijke (bouw)werken hebben. Dit verbod geldt niet als jij als buurman toestemming verleent of de eerdere eigenaar toestemming hebt verleend. Het verbod is ook niet van toepassing als het naburige erf een openbare weg is of jouw perceel grenst aan openbaar water. Het verbod zorgt ervoor dat het gluren naar de buren wordt beperkt. Hier geldt een termijn van 20 jaar: als de buurman zich niet heeft verzet tegen het balkon dat te dicht bij de erfgrens is, dan verjaart de vordering om het balkon te laten weghalen.
 

Ik wil tussen mijn perceel en dat van de buren een schutting plaatsen. De buren voelen hier helemaal niets voor. Kan ik de buren dwingen aan de plaatsing van de schutting mee te werken?

De eigenaar van een erf kan altijd van de eigenaar van het naburige erf vorderen dat de grens van hun erven op een behoorlijke wijze wordt afgepaald. De kosten van deze afpaling zijn voor beide buren. Als de buurman ermee instemt dat er een erfafscheiding – zoals een schutting, een muur of een heg tussen de beide percelen -wordt geplaatst, dan ontstaat er een mandeligheid. Dit is een vorm van gezamenlijke eigendom. Dit betekent onder andere dat je samen met de buurman de erfafscheiding moet onderhouden. Je bent altijd bevoegd om zelf je erf af te sluiten. Deze afsluiting moet dan wel op eigen erf worden geplaatst. Je mag zelf kiezen of je een muur, een schutting of een haag plaatst. De buurman kan en mag zich hiermee verder niet bemoeien. De kosten van de eigen erfafscheiding moet je dan wel zelf betalen. Je moet er bij het plaatsen van de afscheiding wel rekening mee houden dat een erfafscheiding naast en achter een huis niet hoger mag zijn dan twee meter, voor het huis mag een erfafscheiding maximaal een meter hoog zijn. In de gemeentelijke verordening kan van deze regels zijn afgeweken. Als er discussie tussen de buren is over waar de grens tussen de erven loopt, dan kan de rechter op verzoek van de buren de grens vaststellen.
 

Ik heb het vermoeden dat de stenen schuur van de buurman over mijn erf heen is gebouwd. Kan ik van mijn buurman eisen dat hij de schuur verplaatst, ook als dit afbreken van de schuur betekent?

Het komt vaak voor dat over de erfgrens heen is gebouwd. We zien in de praktijk vaak dat een kelder gedeeltelijk onder de grond van de buren is gebouwd of jouw geval waarin de schuur van de buren net over de erfgrens heen is gebouwd. Meestal is de reden hiervoor dat men bij het bouwen van een andere erfgrens is uitgegaan. Later worden zulke overschrijdingen pas ontdekt, bijvoorbeeld als het perceel wordt verkocht. In principe kan jij als eigenaar van de buurman eisen dat hij zijn schuur weghaalt. Dit kan echter enorme gevolgen hebben, bijvoorbeeld als de schuur duurzaam, op een fundament is gebouwd en bijvoorbeeld een kleine kelder heeft. Het is dan verstandig om samen een andere regeling te treffen. Bijvoorbeeld door een erfdienstbaarheid te vestigen. De buurman mag de schuur over de erfgrens laten staan, maar betaalt daarvoor wel aan jou een vergoeding. Ook hier geldt weer als de buren er onderling niet uitkomen, dat de rechter een oordeel moet geven. De rechter weegt dan de belangen van jou en de buurman tegenover elkaar af.
 

Ontbreekt jouw vraag?

Heb je nog een prangende vraag en ontbreekt die aan dit rijtje: Veelgestelde vragen over jou en de buren? Neem dan contact met ons op.
 

 

veelgestelde vragen over jou en de buren